Przedszkole Nr 2 w Augustowie

 

Nawigacja

Ramowy rozkład dnia

Nowa podstrona

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

w Przedszkolu Nr 2 w Augustowie

 

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza jest organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie wybranych przez nauczycieli z grup programów wychowania przedszkolnego, wprowadzonych do użytku w placówce przez dyrektora zgodnie z wymogami prawa oświatowego. Zgodnie z nową podstawą programową podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo - dydaktycznych, jakie przedszkole ofiaruje dzieciom.

Również w zgodzie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego pobyt dzieci w przedszkolu uwzględnia pięć części:

* co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu przeznaczona jest na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić sie w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),

* co najmniej jedną piątą dzieci spędzają w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),

* jedną piątą przeznaczamy na zajęcia dydaktyczne,

* pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie np.( czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH 7:00 DO 12:00

 

6:00 - 8:00

- schodzeni się dzieci

- zabawy indywidualne i w grupach, według zainteresowań

- zabawy organizowane w kole lub przy muzyce

- rozmowy indywidualne z rodzicami

- utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek

- czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę

8:00 - 9:00

- przygotowanie do śniadania,

- zabiegi higieniczne, czynności porządkowe,

- doskonalenie umiejętności samodzielnego estetycznego spożywania posiłku,

- kulturalne zachowanie sie przy stole,

- zestaw ćwiczeń porannych,

- zabawy ruchowe i taneczne

9:00 - 10:00

- zajęcia organizowane  w sali lub na powietrzu przez nauczycielkę prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową

-  w grupach młodszych zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

10:00 - 11:00

- pobyt na powietrzu, gry i zabawy dowolne na placu przedszkolnym

- spacery, wycieczki

- obserwacje przyrodnicze

- w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację

11:00 - 12:30

- przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne

- obiad - praca nad prawidłowym przeżuwaniem pokarmów, posługiwaniem się łyżką i widelcem, wdrażanie dzieci do samoobsługi,

- wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystanie z urządzeń sanitarnych,

- dbanie o utrzymanie czytości na stolikach,

- w grupach młodszych przygotowanie do odpoczynku, doskonalenie samodzielnego zdejmowania odzieży, słuchanie bajek relaksacyjnych,

12:30 - 14:00

- w grupach młodszych odpoczynek poobiedni, ubieranie się dzieci,

- w grupach starszych zabawy wg inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych, zabawy integracyje, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno - techniczne

- zajęcia dodatkowe organizowane przez nauczycielki z grup

14:00 - 15:00

- podwieczorek

- zajęcia dodatkowe organizowane przez nauczycielki grup

- zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych

15:00 - 17:00

- zajęcia dodatkowe organizowane przez nauczycielki z grup

- w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,

- czynności opiekuńcze,

- rozmowy indywidualne z dziećmi, rodzicami

- praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulującym, kompensacyjnym i wychowawczym,

- prace porządkowe.

W naszej placówce oprócz trzech podstawowych posiłków dzieci codziennie otrzymują owoce surowe lub suszone. W każdej sali zapewniamy wodę mineralną. Latem, gdy dzieci przebywają na dworze, napoje są wynoszone. Jadłospis przedszkolny ustalany jest z tygodniowym wyprzedzeniem, wisi w widocznym miejscu, zaraz przy wejściu do budynku. Dzieci spożywają na stołówce urozmaicone posiłki. Dostosowujemy potrawy do diet dziecięcych.

Dzieci 4-6-letnie uczestniczą w przygotowywaniu śniadań i podwieczorków - z podanych produktów w dowolny sposób przygotowują sobie kanapki, samodzielnie smarują pieczywo.

Starszaki pełnią dyżury na stołówce przedszkolnej.